Par Latvijas Mugurkaulāju Ķirurgu Biedrību

Logo LMKBLogo LMKB

Mugurkaulāja ķirurga kompetence

 

Pieaugot nozares specifikai, kvalitātes prasībām un zināšanu apjomam, lai nodrošinātu ārstēšanas kvalitāti Eiropas līmenī, ir radusies nepieciešamība mugurkaula ķirurģijas izglītību atdalīt no citām nozarēm. Mugurkaulāja ķirurgs, kā atsevišķa specialitāte ar individuālu apmācību, ir jauna specialitāte Latvijā un Eiropā. Latvija šajā ziņā ir pionieris Baltijā un Eiropā.

Mugurkaulāja ķirurga kompetencē ir visaptverošas zināšanas par mugurkaula saslimšanām un traumām, sākot no diagnostikas un konservatīvām (neinvazīvām un invazīvām ) ārstēšanas  metodēm, līdz visu veidu mugurkaulāja  ķirurģijas metodēm.

Mugurkaulāja ķirurgs savā darbībā fokusējas ne tikai uz mikrodiskektomijas un nervu struktūru atbrīvojošām operācijām, bet savu galveno uzsvaru liek uz mugurkaula anatomisko atjaunošanu, struktūru aizvietošanu un dzīves kvalitātes uzlabošanu   ar implantu palīdzību.

Mugurkaulāja ķirurgs ārstē sekojošas saslimšanas bērniem un pieaugušajiem:

1. Mugurkaulāja traumas kakla, krūšu un jostas, krustu daļās un posttraumatiskas deformācijas.
2. Mugurkaulāja saslimšanas (mugurkaulāja diska deģeneratīvā slimība).
3. Mugurkaula iegūtas un iedzimtas deformācijas (kifozes un skoliozes) bērniem un pieaugušajiem.
4. Mugurkaulāja labdabīgi un ļaundabīgi audzēji, metastāzes, izņemot intradurāli audzēji.
5. Mugurkaula iekaisīgās saslimšanas (spondilīti, spondilodiscīti).

 

Biedrības statūti

1. Vispārējie noteikumi

1.1.  Biedrības nosaukums ir „Latvijas Mugurkaulāja ķirurgu biedrība”, turpmāk tekstā „Biedrība”. Saīsinātais nosaukums LMĶB. Angliski: Latvian society of spinal surgeons”.

1.2.  Biedrības atrašanās vieta un adrese: Latvijas Ārstu biedrība, Skolas ielā 3, Rīga, LV – 1010.

1.3.  Biedrība ir atklāta brīvprātīga organizācija, kura darbojas Latvijas Ārstu biedrības ietvaros un uz kopēju interešu pamata apvieno ārstus, kuru profesionālā darbība saistīta ar mugurkaulāja ķirurģiju.

1.4.  Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī Latvijas Ārstu biedrības un šiem statūtiem.

1.5.  Biedrība tiek dibināta uz nenoteiktu laiku.

2. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi

2.1.  Biedrības darbības mērķi:

2.1.1. atbalstīt biedru profesionālo izaugsmi;
2.1.2. sekmēt nozares attīstību;
2.1.3. risināt ar mugurkaulāja ķirurģiju saistītus ārstnieciskus, zinātniskus un organizatoriskus jautājumus, uzlabot specializētās veselības aprūpes kvalitāti.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi:

2.2.1. veicināt ārstu specializāciju, kvalifikācijas celšanu un zināšanu pilnveidošanu;
2.2.2. izstrādāt prasības specialitātē, organizēt un veikt biedru sertifikāciju;
2.2.3. veicināt pētījumus mugurkaulāja ķirurģijas jomā;
2.2.4.  sadarboties ar citām profesionālām organizācijām un citu nozaru speciālistiem;
2.2.5. sniegt informāciju un rekomendācijas ārstniecības iestādēm un institūcijām;
2.2.6. iesaistīties Latvijas un starptautisko profesionālo organizāciju darbībā, veicināt Biedrības biedru informācijas apmaiņu un starptautiskos kontaktus ar kolēģiem savā un radniecīgās specialitātēs.

2.3.  Mērķu sasniegšanai Biedrība sadarbojas ar citām profesionālām asociācijām, ārstniecības iestādēm, organizācijām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1.  Biedrībā darbojas tās biedri, Goda biedri, kā arī tās darbības atbalstītāji – fiziskas vai juridiskas personas.

3.2.  Par Biedrības biedru var būt ārsti, kuru profesionālā darbība saistīta ar mugurkaulāja ķirurģiju un/vai muguras sāpju medicīnisko aprūpi.

3.3.  Lai kļūtu par Biedrības biedru, kandidāts iesniedz Biedrības valdei iesniegumu un samaksā iestāšanās naudu, kuras apmēru nosaka kopsapulce.

3.4. Kandidāta iesniegumu par uzņemšanu Biedrībā izskata valde. Lēmumu par kandidāta uzņemšanu Biedrībā pieņem valde balsojot. Kandidāts ir uzņemts Biedrībā, ja par viņa uzņemšanu nobalso ne mazāk kā puse valdes biedru.

3.5.  Par Biedrības Goda biedru var tikt ievēlēts jebkurš Biedrības biedrs par tā nopelniem mugurkaulāja ķirurģijas attīstībā. Goda biedra kandidatūru, ja nosauktais Biedrības biedrs piekrīt, rakstiski izvirza vismaz divi Biedrības biedri un to ievēl kopsapulce ar vienkāršo vairākumu.

3.6.  Par Biedrības atbalstītāju var kļūt ikviena juridiska vai fiziska persona, kas atbalsta tās mērķus un veicina tās uzdevumu īstenošanu. Biedrības atbalstītājiem ir padomdevēja tiesības.

3.7.  Biedrības biedrs, kurš darbojas pretrunā Biedrības interesēm, šiem statūtiem vai ārsta ētikas principiem, pēc valdes priekšlikuma var tikt izslēgts no Biedrības, ja par to balso ne mazāk par divām trešdaļām  kopsapulces dalībnieku.

3.8.  Jebkurš Biedrības biedrs, Goda biedrs vai atbalstītājs var brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei par to iesniegumu. Šajā gadījumā biedrs tiek izslēgts no Biedrības ar valdes lēmumu. Biedram ir jānokārto savas saistības ar Biedrību līdz valdes lēmumam, ieskaitot biedru naudas maksājumus par laiku līdz iesnieguma par izstāšanos iesniegšanai.

3.9. Biedrības biedra tiesības:

3.9.1. piedalīties Biedrības kopsapulcēs un citos tās organizētos pasākumos;
3.9.2. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās;
3.9.3. vērsties Biedrībā pēc palīdzības vai saņemt informāciju no Biedrības valdes, izteikt savu viedokli un priekšlikumus par Biedrībā apspriežamajiem jautājumiem;
3.9.4. izmantot Biedrības materiālo bāzi, informācijas un pakalpojumu iespējas;
3.9.5. Biedrības biedram ir tiesības uz laiku apturēt savu dalību biedrībā, rakstiski informējot par to valdi.

3.10. Biedrības biedriem jāievēro tiesību akti, LĀB un Biedrības statūti, kopsapulces un valdes lēmumi, kā arī jāatbalsta Biedrības darbību, piedaloties tās rīkotajos pasākumos un sagatavojot informatīvus dokumentus, referātus, lekcijas vai citas publiskas uzstāšanās, kuras tam uzdevusi Biedrības valde.

3.11. Biedrības biedriem savlaicīgi jāveic biedru naudas iemaksas un tie nav tiesīgi veikt darbības, kuras ir pretrunā Biedrības interesēm un ārstu ētikai.

4. Biedrības struktūra un pārvalde

4.1.  Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kura tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. Kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedru skaita. Lēmumus pieņem balsojot. Kopsapulce ir tiesīga pieņemt vai mainīt statūtus, ja par to balso ne mazāk par divām trešdaļām  kopsapulces dalībnieku.

4.2. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, ko ievēl kopsapulce uz 3 (trīs) gadiem. Valde sastāv no 5 valdes locekļiem. Valde ievēl no valdes locekļiem  Biedrības priekšsēdētāju un tā vietnieku.

4.3.  Kopsapulci sasauc Biedrības Valde. Ārkārtas kopsapulce tiek sasaukta, ja to ierosina ne mazāk par vienu piekto daļu Biedrības biedru, Valde vai revīzijas komisija. Ārkārtas kopsapulce ir jāsasauc ne vēlāk par 3 mēnešiem pēc ierosinājuma saņemšanas.

4.4. Valde lemj visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuri ir kopsapulces kompetencē. Valde organizē un veic pasākumus atbilstoši Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem, organizē kopsapulces, konferences un sanāksmes.

4.5. Biedrības priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību LĀB, masu saziņas līdzekļos, valsts un pašvaldību institūcijās.

4.6. Valdes sēdes notiek ne retāk par 4 (četrām) reizēm gadā.

4.7. Valde savu darbību veic bez atlīdzības.

4.8. Valde var algot Biedrības darbībai nepieciešamos darbiniekus. Par savu darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu Valde atskaitās kopsapulcei.

4.9. Biedrības revīzijas komisiju veido 3 (trīs) biedri, viens no tiem tiek ievēlēts par komisijas vadītāju. Revīzijas komisiju ievēl kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisijas locekļi neietilpst Valdes sastāvā un par savu darbību atskaitās kopsapulcei.

4.10. Biedrības revīzijas komisija:

4.10.1.  veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
4.10.2.  dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
4.10.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
4.10.4.  sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.

4.11. Biedrības revīzijas komisija veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk par vienu reizi gadā. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

4.12. Biedrības ētikas komisija:

4.12.1. Ētikas komisija tiek ievēlēta kopsapulcē 3 (trīs) cilvēku sastāvā.

5. Biedrības līdzekļi un manta

5.1 Biedrības naudas līdzekļus veido biedru iestāšanās maksas, biedru naudas, ziedojumi un dāvinājumi. Biedru naudas un iestāšanās naudas apjomu nosaka kopsapulce.

6. Biedrības likvidācija

6.1. Biedrības likvidācija notiek pamatojoties uz kopsapulces lēmumu saskaņā ar LR likumdošanu.

6.2. Par Biedrības likvidāciju tiek informēta LĀB.

Kas mēs esam

Mugurkaulāja ķirurga kompetencē ir visaptverošas zināšanas parmugurkaula saslimšanām un traumām, sākot no diagnostikas unkonservatīvām (neinvazīvām un invazīvām ) ārstēšanas metodēmlīdz visu veidu mugurkaulāja  ķirurģijas metodēm.

Dr. Kaspars Ruks

Valdes priekšsēdētājs LMKB. Latvijas Mugurkaulāja Ķirurgu Biedrība  reģistrēta 19.02.2013.

Darbības mērķi

Atbalstīt biedru profesionālo izaugsmi;
sekmēt nozares attīstību;
risināt ar mugurkaulāja ķirurģiju saistītus ārstnieciskus, zinātniskus un organizatoriskus jautājumus, uzlabot specializētās aprūpes kvalitāti.

27. februāris 2024
|
Publikācijas

Latvijas Mugurkaulāja Ķirurgu Biedrības sēde 2024.gada 16.februārī

6. februāris 2024
|
Publikācijas

Aicinām jūs uz biedrības sēdi 2024. gada 16. februārī

Logo LMKBLogo LMKB